XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019
11. – 12. dubna 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Akce je pořádána ve spolupráci s Fakultou chemickou, Ústavem chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Hlavními tématy jedenáctého jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie atkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a  vize v biomplantologii“. Našim cílem a vizí je uspořádat vědeckou konferenci, která přispěje nejen k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

                                         Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

 

MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference

Programový výbor kongresu

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
primář Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé polymerní materiály a kompozity, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

Kultivace buněk, jejich růst a transformace
Kmenové buňky
Klinické aplikace tkání a buněk
Preklinická testování
Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
Trendy a vize v biomplantologii

PROGRAM

  11. dubna 2019

 

  8.00 – 11.30 hod

Registrace účastníků

  9.45 – 10.00 hod

Zahájení konference

  10.00 − 11.30 hod

Přednáškový blok I.

Současné trendy alogenní transplantace a nepříbuzného dárcovství
kostní dřeně
Lysák D., Jindra P.
Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení

Produkce lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (hiPSCs) v klinické kvalitě
Koutná I., Řeháková D.
St. Anne's University Hospital Brno, International Clinical Research Center, Czech Republic

Virus specifické lymfocyty (VSL) pro léčbu virových infekcí po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (alloSCT) – legislativní rámec, technické aspekty
Viktorová D., Rahmatová Š., Pytlík R.
Ústav krevní hematologie a krevní transfuze

Diskuze

  11.30 – 12.30 hod

Oběd

  12.30 − 14.00 hod

Přednáškový blok II.

Člověk jako zdroj materiálů pro bioimplantologii
Boráň T.
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Využitie  fibroblastov a keratinocytovv dermatológii
Zelenková, H.
SANARE spol. s r.o. , pracovisko DOST Svidník

Diskuze

  14.00 – 14.30 hod

Coffee break

  14.30 − 16.00 hod

Přednáškový blok III.

Kompozitné kolagénne peny na regeneráciu osteochondrálneho defektu u králika
Filová E., Kolinko Y., Litvinec A., Blahnová V., Pavliňáková V., Sovková V., Lukášová V., Vocetková K., Rampichová M., Divín R., Králíčková M., Tonar Z., Amler E., Vojtová L.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

Využití kalcium fosfátů izolovaných z přírodních zdrojů v biomateriálovém inženýrství a bioimplantologii
Šupová M.1,2, Suchý T.1,2, Sucharda Z.1, Filová E.3, Bačáková L.3, Martynková G.S.4, Březina V.5, Šmrhová T.6, Junková P.6, Kučková Š.6
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha1
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň2
Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha3
Centrum nanotechnologií, VŠB-Technická univerzita Ostrava4
Laboratoř tkáňových kultur, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Nové Hrady5
Ústav chemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha6

Antibakteriální kompozitní kostní cement modifikovaný biogenními nanočásticemi
Grézlová V.1, Michlovská L.1, Lysáková K.1, Kočiová S.2, Šmerková K.2,3, Diviš P.4,
Poláček P.1, Vojtová L.1
Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Pokročilé biomateriály1
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Katedra chemie a biochemie2
Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Chytré nanonástroje3
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Centrum materiálového výzkumu4

In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů
Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Hrdličková B.4, Štěpánková V.4, Pavlovský Z.5, Faldyna M.6, Göpfert E.6, Nedomová E.3, Štrublová V.3, Růžička F.7, Vacek L.7, , Knoz M.1,2,8, Vojtová L.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU Fakultní nemocnice Brno
CEITEC – Středoevropský technologický institut, VUT v Brně1
Enantis s.r.o, Brno2
Ústav patologie LF a Fakultní nemocnice Brno3
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno4
Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU5
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU5

Diskuze

  16.00 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.00 hod

Přednáškový blok IV.

Význam kostních štěpů u spondylodesy
Ženčica P., Hořák J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Terapeutické riešenie rozsiahleho dekubitu v oblasti os occipitale a os parietale – komplexný pohľad
Zelenková H.1, Adler J.2, Sopuch T.3
SANARE spol. s r.o. , pracovisko DOST Svidník1
IMUNA a.s. Šarišské Michaľany2
Holzbecher, spol. s r.o., barevna a bělidlo Zlíč3

Řešení chondrálních defektů v Ortopedii
Dlábek R., Vališ P., Otaševič T.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu
Valová K., Michlovská L., Montufar E., Kopel P., Adam V., Vojtová L.
Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut

  18.30 – 19.30 hod

Schůze Výboru Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

  19.30 – 23.30 hod

Společenský večer

  12. dubna 2019

 

  8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

Kryogenika a dlouhodobé skladování buněk
Poul J., Fales I.
Instituce: Kryo s.r.o., nestátní. zdravotnické zařízení, tkáňové zařízení, Velké Meziříčí

Využití polymeru na bázi pyrokatecholu k funkcionalizaci biomateriálů
Dorazilová J., Valová K., Kacvinská K., Pavliňáková V., Michlovská L., Vojtová L.
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

Příprava autologně osídlených implantabilních kardiovaskulárních záplat na bázi decelularizovaného perikardu – pilotní in-vivo studie
Matějka R.1,2, Štěpanovská J.1,2, Pražák Š.2, Chlupáč J.3, Koňařík M.3, Novotný R.3, Forostyak S.4, Bačáková L.2, Kneppo P.1, Pirk J.3
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské techniky1
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství2
Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika transplantační chirurgie3
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.4

Interakce imunitních buněk s hydrogely na bázi hyaluronanu a želatiny
Ščigalková I.1, Kovářová L.1, Pravda M.1, Bystroňová J.1, Velebný V.1, Riabov V.2, Kzhyshkowska J.2, Vrana N.E.3
Contipro a.s., Dolní Dobrouč, ČR1
Ústav Transfuzního Lékařství a Imunologie, LF Univerzita Heidelberg, Mannheim, Německo2
Inserm UMR 1121 a Protip Medical, Štrasburk, Francie3

Diskuze

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.00 hod

Přednáškový blok VI.

Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů
Brtníková J.1, Valová K.1, Grézlová V.1, Montufar E.B.1, Zikmund T.1, Kaiser J.1, Žídek J.1, Lysáková K.1, Michlovská L.1, Lukášková V.2, Rampichová M.2, Suchý T.3,4, Sedláček R.3, Vojtová L.1
CEITEC – Středoevropský technologický institut, VUT v Brně1
Ústav experimentální medicíny, Akademie věd ČR, Praha2
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze3
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha4

Oleogel-S10 v podpoře reepitelizace donorských míst: prospektivní monocentrické výsledky 3. fáze klinického hodnocení
Lipový B., Fiamoli M., Mager R., Jelínková Z., Jarkovský J., Holoubek J., Knoz M., Suchánek I.
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání
Žídek J.1, Pavlovský Z.2, Knoz M.3,4,5, Vojtová L.1, Lipový B.3,4, Holoubek J.3,4, Faldyna M.6, Göpfert E.6, Štepánková V.7, Švachová V.1
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické Brno1
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2
Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno3
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno4
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně5
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno6
Enantis s.r.o., Brno7

Diskuze

  12.00 – 12.10 hod

Závěr konference

  12.10 – 13.15 hod

Oběd  POSTEROVÁ SEKCE

  1.

PCL nosič pro regeneraci osteochondrálního defektu
Blahnová V., Vocetková K., Hlinková J., Divín R., Amler E., Filová E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

  2.

Hodnocení změn funkčního stavu lidských proximálních tubulárních buněk
Handl J., Čapek J., Majtnerová P., Brůčková L., Roušar T.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
Katedra biologických a biochemických věd

  3.

Studium adsorpce proteinů na mikro a nanovlákenné polyesterové tkáňové nosiče
Hauzerová Š.
Technická univerzita v Liberci

  4.

Stabilitní studie nanovlákenných materiálů z PCL pro kožní kryty
Havlíčková K., Hauzerová Š., Klíčová M., Kopřivová B., Erben J., Novotný V., Běhálek L.,
Chvojka J., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci

  5.

Testování opotřebení vyvrtávacího instrumentária pro hřebování dlouhých kostí
Horný L.1, Sedláček R.1, Kubášová K.1, Vodička J.1, Hrdinová H.1, Koutecký J.2, Vondrová J.2
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní1
MEDIN a.s.2

  6.

Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo
Knoz M.1,2,4, Lipový B.1,2, Holoubek J.1,2, Žídek J.3, Babrnáková J.3, Pavliňáková V.3, Štěpánková V.6, Pavlovský Z.8, Faldyna M.9, Göpfert E.9, Damborský J.10, Hearnden V.11, Vojtová L.3
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně3
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno4
Enantis s.r.o., Masarykova Univerzita, Brno5
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno6
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno7
Institut experimentální biologie a RECETOX, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno8
Department of Materials Science and Engineering, Department, University of Sheffield, UK9

  7.

In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky
Lukášová V.1,2, Rampichová M.2, Dorazilová J.3, Šťastný P.3, Sedláček R.4, Trunec M.3, Krtička M.5, Vojtová L.3
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze1
Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky2
Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně3
České vysoké učení technické v Praze4
Fakultní nemocnice v Brně5

  8.

Charakterizace potenciální plicní genotoxicity nanomateriálů in vitro
Majtnerová P. 1, Báčová J.1, Macák J.2, Roušar T.1
Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

  9.

Navození osteogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk pomocí perfúzního bioreaktoru
Rampichová M.1, Lukášová V.1,2, Šljivnjak E.2, Sovková V.1,  Blahnová V.1, Filová E.1
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Oddělení tkáňového inženýrství, Praha1
Přírodovědecká fakulta UK, Katedra buněčné biologie2

  10.

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient
Sedláček R., Suchý T., Vondrová J., Lukášová V., Rampichová M., Trunec M., Šťastný P., Vojtová L., Krtička M.
České vysoké učení technické v Praze

  11.

Nanovlákenné nosiče s trombocyty a jejich vliv na 3T3 fibroblasty in vitro
Sovková V., Vocetková K., Amler E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

  12.

Akcelerovaná degradace kostního cementu na bázi kopolymeru PLGA-PEG-PLGA a kalcium fosfátu
Suchý T.1,2, Sedláček R.1, Vojtová L.3, Montufar E.B.3, Lysáková K.3, Valová K.3, Grézlová V.3
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze1
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, VUT v Brně3

  13.

Fibrinové gely s různou tuhostí pro vývoj a diferenciaci kmenových buněk
Štěpanovská J.1,2, Matějka R.1,2, Rosina J.1, Bačáková L.2, Kneppo P.1
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské techniky1
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství2

  14.

Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells after cryostorage
Vašíček J.1,2, Tomková M.2, Baláži A.1, Miššík J.2, Tomka M.2, Chrenek P.1,2
NPPC - Research Institute for Animal Production Nitra, Slovak Republic1
Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agriculture in Nitra2

  15.

Porovnání nosičů obohacených pro trombocyty pro kultivaci melanocytů
Vocetková K., Sovková V., Buzgo M., Lukášova V., Rampichová M., Divin R., Amler E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

  16.

Synergický účinek antibakteriálních polysacharidů a destičkového lyzátu na biokompatibilitu porézních substrátů pro tkáňové inženýrství kůže
Babrnáková J.1, Pavliňáková V.1, Brtníková J.1, Rampichová M.2, Filová E.2, Sedláček P.3, Hearnden V.4, Kubešová B.5, Vojtová L.1
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha2
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně3
Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, UK4
VA-Bios s r.o., Brno5

  17.

Effect of mutation in DNM1L gene on the mitochondria and peroxisomes of transfected cells
Volfová N.1, Alán L.2, Daňhelovská T.1, Rodinová M.1, Sládková J.1, Křížová J.1, Hansíková H.1, Zeman J.1, Tesařová M.1
Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague1
Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague2

 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 5. 4. 2019

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 1 990,-

Kč 2 390,-

Nečlen

Kč 2 390,-

Kč 2 490,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

Oběd formou menu

à  Kč 130,-

STORNO POPLATKY


Do 11. března 2019

100 % ze zaplacené zálohy

Od 12. března 2019

50 % ze zaplacené zálohy

Od 23. dubna 2019

se zaplacená záloha nevrací


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby.

Registrace účastníků

11. dubna 2019    8.00 – 11.30 hod
12. dubna 2019    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Akreditace

Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou dle platných předpisů.


Konferenční materiály

Program konference vč. sborníku abstrakt, konferenční set a jmenovka.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 11. a 12. dubna 2019 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 130,- / oběd.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky a posterová sekce.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 11. dubna 2019 od 20.00 hod v hotelové restauraci.
Vstupenka za společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti do 10. března 2019.
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 15. března 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.
Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.


Partneři a vystavovatelé

Partner konference


Vystavovatel


Sponzor coffee breaku

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018